• Công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh của người dân
Công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh của người dân

Công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh của người dân