File đính kèm: 61-KH THUC HIEN NHIEM VU CHUYEN MON T01-2022.signed (1).pdf